Read English Version
 

Temat egzaminów na prawo jazdy z pewnością nie wzbudza entuzjazmu. Jednak w kanadyjskiej rzeczywistości, gdzie odległości mierzy się inaczej niż w Polsce i do najbliższego sklepu można mieć 30 km, prawo jazdy jest niezbędne.

Napiszę o prawie obowiązującym w Ontario, bo w tej prowincji przebywam.

Jeśli ktoś wybiera się tutaj na wakacje, to nie musi się obawiać. Jeśli przebywa się w Ontario jako turysta (nie posiadając innego statusu) krócej niż 3 miesiące, można używać prawa jazdy ze swojego kraju, innej prowincji czy stanu. Jeśli chcemy przebywać jako turyści dłużej niż 3 miesiące (Polacy mogą przebywać do 6 miesięcy), musimy posiadać międzynarodowe prawo jazdy (International Driver Permit), które w Ontario jest uznawane przez rok od daty wydania. W Polsce wydanie międzynarodowego prawa jazdy jest tylko formalnością. Nic nie stoi też na przeszkodzie, abyśmy ze statusem turysty podeszli do kanadyjskiego egzaminu na prawo jazdy. Jedyna istotna rzecz: musimy wskazać kanadyjski adres korespondencyjny, który też będzie widniał w dokumencie.

Jeśli natomiast przebywamy w Ontario jako „newcomer” (z innym statusem niż turysta), mamy 60 dni od czasu przybycia do Kanady na zdanie egzaminu.

Ontario ma podpisaną umowę o wymianie praw jazdy z niektórymi krajami, prowincjami czy stanami. Wtedy cała procedura jest prosta. Niestety, nie dotyczy to Polski.

Egzamin w Ontario podzielony jest na kilka części. Badanie wzroku i test pisemny (G1), 2 egzaminy na drodze. Po badaniu wzroku i zdaniu testu pisemnego, otrzymujemy prawo jazdy G1. Jesteśmy jednak ograniczeni kilkoma regułami. Posiadając prawo jazdy G1 można prowadzić pojazd wyłącznie z pasażerem, który posiada pełne prawo jazdy od co najmniej 4 lat i poziom alkoholu w jego krwi jest poniżej 0.05 % (0.5 promila). Dla kierowcy dopuszczalny poziom alkoholu jest zerowy. Nie można prowadzić pojazdu między północą a piątą rano. Nie można prowadzić pojazdu na autostradach. Zwykle do kolejnego etapu, jakim jest egzamin na drodze, przystępuje się po 12 miesiącach. Jeśli zdamy ten egzamin (G1 road test), otrzymujemy prawo jazdy G2. Możemy jeździć sami, bez ograniczeń czasowych i na wszystkich drogach, ale poziom alkoholu we krwi musi być zerowy. Ten okres trwa również 12 miesięcy. Po tym czasie podchodzi się do egzaminu na drodze (G2 road test) i po zdaniu otrzymuje się prawo jazdy G.

Dla niektórych, którzy z przerażeniem czytają wiadomość o dwuletnim oczekiwaniu na pełne prawo jazdy, mam dobrą wiadomość. Jeśli ktoś posiada prawo jazdy polskie 12-24 miesięcy, może przystąpić od razu po teście pisemnym do egzaminu na drodze G1. Tak więc czas oczekiwania skraca się o rok. Jeśli natomiast posiadamy polskie prawo jazdy dłużej niż 24 miesiące, to po zdaniu testu pisemnego możemy od razu przystąpić do egzaminu na pełne G. I od razu uspokajam, jeśli go nie zdamy, nie zabierają nam uprawnień i nie każą czekać roku czy dwóch. W takim wypadku, niestety, musimy się cofnąć i zdać najpierw G1, a potem ponownie G2. Wymagany czas pomiędzy egzaminami wynosi 10 dni.

Jeśli chcemy skorzystać z tej szybszej drogi, warto pomyśleć o tym jeszcze przed przybyciem do Kanady. Potrzebny nam bowiem będzie dokument z wydziału komunikacji. Zaświadczenie powinno zawierać takie informacje jak: imię nazwisko, datę i miejsce urodzenia, pesel, kategorię prawa jazdy, numer prawa jazdy, datę wydania (i datę ważności), organ wydający oraz do jakich celów jest przeznaczone. Zaświadczenie musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, najlepiej z Kanady. Dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy.

Egzamin pisemny składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy pytań o znaki drogowe, druga o zasady ruchu drogowego. Z każdej części osobno można uzyskać maksymalnie 20 punktów i w każdej można mieć maksymalnie 4 błędy. Polecam aplikację na telefon „Canadian Driving Tests”. Wszystkie pytania, które pojawiły się na moim teście, znalazłam wcześniej w tej aplikacji (choć czasem inaczej sformułowane).

W czasie egzaminu na drodze na pełne G (podchodziłam od razu do tego, więc nie wiem, jak wygląda egzamin na G2) oprócz przejazdu przez miasto, sprawdzane są umiejętności takie jak parkowanie równoległe tyłem (zatoczka), zawracanie na 3, parkowanie awaryjne i wyjazd na autostradę. Na egzamin przyjeżdżamy swoim samochodem. Warto pamiętać o kilku zasadach, które są w Kanadzie bardzo ważne. Pierwsza sprawa związana jest z tzw. „martwym punktem”. W Kanadzie należy obracać głowę w każdej możliwej sytuacji, przy każdej zmianie pasa, skręcaniu itd. Nawet jeśli wydaje się to zupełnie bezcelowe, lepiej się odwrócić. Druga zasada to skręcanie w prawo na czerwonym świetle. Jeśli droga jest pusta, egzaminator oczekuje od nas skrętu. Jeśli nasz samochód nie ma automatycznej skrzyni biegów, musimy pamiętać o ważnej zasadzie dotyczącej zmiany biegów. Nie wolno tego w trakcie skrętu. Biegi zmieniamy przed  albo po skręcie, kiedy jesteśmy już na nowym pasie.

Na kanadyjskich drogach rzuca się w oczy to, że Kanadyjczycy jeżdżą dużo spokojniej od Polaków i są o wiele bardziej uprzejmi. Jeśli widzą osobę idącą poboczem, zjeżdżają na przeciwległy pas. Respektują prawo pierwszeństwa dla tego, kto pierwszy podjechał do skrzyżowania, nikt się nie będzie pchał na siłę, każdy zatrzyma się przed znakiem stop nawet przy pustej drodze i idealnej widoczności, trudno tu szukać piratów drogowych. Pomyślałabym, że ma to też związek z faktem, iż punkty karne przeliczają się na miesięczne opłaty za ubezpieczenie samochodu i prawo jest w tym względzie dużo bardziej restrykcyjne. Jednak wydaje mi się, że Kanadyjczyk ma proste myślenie- przepisy są po to, żeby ich przestrzegać. I jak to kiedyś usłyszałam: łatwo jest rozpoznać „nowego w mieście” po stylu jazdy.


 

The topic of driver’s licence exams is never exciting. However a driver’s licence is necessary in canadian life, where we measure a distance in a different way than in Poland. For example the closest store could be 30 km away.

I am going to write about the law which is effective in Ontario.

If you are going here only for vacation you don’t have to worry. If you are visiting Ontario as a tourist without any status for less than 3 months, you can use a driver’s licence from your own country, province or state. If you want to stay longer than 3 months, you have to have an international driver’s permit from your country, which is valid in Ontario for one year.

Nothing stands in your way to take a driver’s licence exam as a tourist. There is only one important thing: you have to provide your canadian mailing address, which will be displayed on your driver’s licence card.

If you are in Ontario as a newcomer, you have 60 days since you came through the canadian border to pass the exam.

Ontario has an exchange agreement with different countries, provinces or states. In this situation the procedure is easy. Unfortunately not every country has signed this agreement. So what do you do now?

The exam in Ontario is devided into a few parts. They are: eye test, written test (G1) and two road exams (G2 and G). Once you pass your eye and written test, you get a G1 licence. However you have limited rights. If you have G1 licence, you have to: drive with a fully licenced driver (G), who has at least 4 years of driving experience and his blood alcohol level is less than 0.05 percent; you must maintain a zero blood alcohol level; not drive between midnight and 5 a.m.; not drive on 400 series highways or high speed expressways.

Usually you go to the next level, which is a road test after 12 months. If you pass this exam (G1 road test) you get a G2 licence. You are able to drive by yourself; at any time of the day; on all Ontario roads; you must still maintain a zero blood alcohol level. You have to practice for next 12 months. After this time you can take another road test (G2 Exit) and if you pass this exam, you get a full licence G.

I have good news for those, who are reading this information with fear. You do not necesarily have to wait for 2 years to get your full driver’s licence.

If you have 12-24 months experience of driving in your country, you can take the G2 road test immediately after passing the written test. In this situation your waiting period is reduced by 1 year. If you have more than 24 months of driving experience, then right after passing your written test, you can take the G road test. I want to calm everybody down. If you would not pass this exam, they will not take your driving licence rights and they would not tell you to wait one or two years. Required time is 10 days between exams.

If you would like to choose this quicker way, then it is good to think about it before moving to Canada. You will need a letter of authentication from the original licensing agency (such as ministry of transportation in your country). This letter must include the following information: name and surname; place and date of birth; the date you were first licensed; class and number of licence; licence expiry date, date of issuance, the authority issuing the licence and the purpose of the letter.(This letter must be current within the past 6 months)

The written test has two parts. First one pertaining to road signs. Second one pertaining to road and traffic rules and safety. You can get 20 points in each part and the maximum amount of mistakes you can make is 4 in each part. I recommend a phone app called „Canadian Driving Tests”. All questions, which I had on my test, I found in this app (however sometimes it had different wording).

At the G road test,  (I took only this exam, so I don’t know how the G2 looks) besides driving through town, they check these skills: parallel parking, three point turn, emergency stop, driving on a highway and merging onto a highway. Usuaully you use your own car at the exam. It is good to remember about a few rules which are important in Canada. The first is realated to your blind spot. In Canada you should check your shoulder in every possible situation, everytime when you change the lane, turning etc. Even if you think it is pointless, you’re better to do it. The second rule is turning to the right on a red light. As long as it is safe, the examiner expects you to turn. If you drive a manual car, you have to remember the important rule about changing gears. You can’t do it, if you are in the intersection and making a turn. You must change gears before you start turning or after you’re finished turning.

On Canadian roads it is conspicous that Canadians drive much more quietly than polish people and they are nicer. If they see somebody on the roadside then they drive into the oncoming lane and they respect the right of way. Nobody pushes their way. Everybody stops at the stop sign, even if the road is empty and there is perfect visibility. Road hogs are difficult to find here. I would think that it is related to the fact that demerit points convert into vehicle insurance fees and the law is more restrictive. Although I believe that Canadians have an easier time knowing that the rules must be abided by. I heard once that it is easy to recognize a newcomer in town by their driving style.

Reklamy